неделя, 1 февруари 2009 г.

Общия устройствен план на Варна и протестите - Коментар

Коментар на Калина Павлова от Съюза на архитектите във Варна:

"Протестът за включване на обществото реално в управлението !"

В моята професионална дейност това означава ОУП на Варна да се приема след полагащото се по закон обществено обсъждане ! Планът бе приет в разрез с много законови разпоредби - чл. 127 и чл.6 от Закона за устройство на територията и чл.6 т.6.6 от Методически указания за работата на градоустройствените комисии (виж по-долу). Най-важното от тези нарушения е непровеждането на обществено обсъждане, което е разрешено със специално писмо на министъра ! На всичко от горе министъра разрешава и да се премине към проектиране и строителство по така вече одобрения план !

Нарушения:

1. чл.127 ал. 1 от ЗУТ - не е проведено задължителното обществено обсъждане преди внасяне на плана за разглеждане от експертен съвет;

2. чл. 6 ал. 7 от ЗУТ - експертен съвет се назначава със заповед на органа, който го назначава - в нашия случай кмета на град Варна, а не с писмо както е направил той;

3. чл. 6 т.6.6 от Методически указания за задачите и работата на архитектуено-градоустройствените комисии при общините (публ. БСА, бр. 3-4 от 1997г.) - в комисията(съвета) приел предварителния проект за общ устройствен план на Варна, а и в сега действащия градоустройствен съвет в общината не фигурират представители на съюза на архитектите и камарата на архитектите, както се изисква по закон;

4. Mатериалите по плана раздадени на участниците в съвета имаха съществени различия с тези изложени по време на заседанието;

5. Eкологичната част на проекта не бе раздадена на членовете на съвета, а докладвана устно;

6. Приетия преди месеци, от общински съвет Варна, предварителен проект за общ устройствен план се различава с докладвания на експертен съвет;


Преписвам нарушенията от вече съставен документ от Инициативен комитет от граждани, които са сезирали главния прокурор Борис Велчев, но хората се съмняват, че той ще направи нещо заради цялата корумпираност в страната.

И май наистина е така, защото имаше доста медийни отзиви по темата, но никакъв друг резултат. Обществено обсъждане не се провежда, а се лансира преминаване към строителство чрез план извадки от приетия зад гърба на гражданите ОУП.

Също така сега действащия експертен съвет в общината взе решение да заседава ЗАКРИТО и сега никои не се допуска да вижда какви решения взимат и по какъв начин !

Най-новото пък е, че тази седмица кметът издаде заповед с която прекратява приемните дни в общината и достъпа на граждани по етажите. Всички ще се обсужват в информационния център. Това можеше и да не е толкова лошо, ако в общината имаше създадена добра инфраструктура на обслужването. Нищо такова няма ! Колегите там не разполагат с достатъчно добри компютри, а много отговорни позиции са заети от студенти поради липса на желаещи да работят в тези условия и на ниско заплащане !

В същото време кмета притиска свои неудобни служители да подават оставките си и после се хвали как уволнил виновниците за злините в града, а истинските виновници всъщност си щракат с пръсти. Такъв е случая с инж. Урукова и други нейни колеги, които пускаха опровержения във вестниците и завеждаха дела срещу кмета ! Обществото трябва да научава за тези неща и да съдейства за спирането им на време. По-добре КЪСНО, отколкото НИКОГА !

--

Коментар на медийте:

Няма коментари:

Публикуване на коментар